Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu chung

Phòng Đảm bảo chất lượng được thành lập vào ngày 28 tháng 10 năm 2013 theo quyết định số 2306/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ từ phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng. Phòng Đảm bảo chất lượng là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của trường. Xem thêm